Suomen Kuvasz-klubi ry

Suomen Kuvasz-klubi perustettiin 1.7.1995 ja yhdistys rekisteriin se merkittiin vuonna 2000.                               Suomen Kuvasz-klubi ry:n periaate on edistää kuvasz rodun kaikinpuolista hyvinvointia suomessa (terveys, luonne, ulkonäkö) ja tehdä rotua tunnetummaksi.                        

Yhdistys pyrkii auttamaan ja neuvomaan jäseniään ja kuvaszin omistajia rotua koskevissa ongelmissa.                                                                                                                           

Toimintaa edustavat vuotuiset kesäpäivät, tai talvi-, syyspäivät.                                                           Järjestämme myös mahdollisuuksien mukaan muuta toimintaa.                                                                      Suomen Kuvas-klubi on tarkoitettu kaikille kuvaszin omistajille tai rodusta muuten kiinnostuneille.                                                                                                                                                      Yhdistys julkaisee Kuvasz lehteä 4 (3) kertaa vuodessa.

Suomen Kuvasz-klubi ry säännöt:                                                                                                                                 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kuvasz-klubi ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä   

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää,ylläpitää ja tukea kuvasz koirarodun harrastus toimintaa Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - Pitää kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä yhteisten kokous-, koulutus-, juhla yms. tilaisuuksien avulla. - Järjestää koira näyttelyitä ja -kokeita - Julkaisee omaa tiedotuslehteä - Pitää yhteyttä omaan rotujärjestöönsä Unkarinpaimenkoirat ry:hyn sekä muihin koira yhdistyksiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan - Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja - järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia - omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta - voi hankkia ja myydä jäsenilleen koiranhoito- ym. koiratarvikkeita.      

3. Jäsenet Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.                                                                 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsen- maksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulko- puolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.                                            

5. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.                                                                                                 

6. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulko- puoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.                                                  

8. Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuosikokousta hallitukselle.                                                                           

9. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.                                                                                                                    

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmes- tyvässä sanomalehdessä.                                

11. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.                                                                       

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita